menu

การนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ IR Website ควรนำเสนอข้อมูลอะไรให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

   เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR Website เป็นหนึ่งในช่องทางหลักของการติดต่อสื่อสาร ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น/นักลงทุน IR Website ช่วยให้บริษัทสามารถเผยแพร่ข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรกระดาษ อีกทั้งข้อมูลในเชิงบวกยังช่วยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทในตลาดทุนได้

 

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ IR Website ควรนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง

 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
   ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เปรียบเสมือนการแนะนำตัวเองกับนักลงทุน จึงควรอยู่ในลำดับแรกๆ บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท, ประวัติความเป็นมา, โครงสร้างของการถือหุ้นของบริษัท, ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ, Road Map การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญ เป็นต้น

 

2. ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
   ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ที่แสดงอยู่บน IR Website เป็นข้อมูลพื้นฐานการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรทราบ เช่น ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด, ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง, การเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน ปริมาณการซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
โดยราคาหุ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ควรมีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงตามราคาจริงได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะต้องส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

 

3. ข้อมูลทางการเงิน
   หนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ คือ ข้อมูลทางการเงินของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนในอนาคตอีกด้วย
   ควรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส, ผลการดำเนินงาน ผ่านรายได้จากการขาย กำไร/ขาดทุน สุทธิ, สินทรัพย์รวม, หนี้สินรวม, สินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม, รายละเอียดหุ้นกู้, อัตราส่วนทางการเงิน และข้อมูลสำคัญในตลาดทุน โดยสามารถนำเสนอเป็นรูปแบบ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน นำเสนอเฉพาะหัวข้อที่สำคัญๆ ออกแบบให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายเป็นต้น

 

4. เอกสารรายงานประจำปี
   ทุกบริษัทจดทะเบียนต้องมีเอกสารรายงานประจำปี (One Report) นำเสนอแก่นักลงทุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของธุรกิจ เอกสารรายงานประจำปี (One Report) ที่อยู่บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่จะอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ เป็นการแสดงความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 

5. ข่าวสารล่าสุด
   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนการติดประกาศสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ที่เผยแพร่แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ และนำมาเผยแพร่ต่อ บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเช่น ประกาศต่างๆ ตามหัวข้อที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด การแจ้งความเคลื่อนไหวของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น, การแจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี, การเสนอชื่อกรรมการบริษัทใหม่, การเข้าซื้อกิจการ, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท, กิจกรรมพบปะนักลงทุนของบริษัท เป็นต้น

 

6. ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
   รายละเอียดข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งสำคัญบน IR Website ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเชิงลึกได้ นักลงทุนสัมพันธ์จะดูแลนักลงทุนด้วยข้อมูลที่โปร่งใส เป็นจริง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ควรแสดง ชื่อจริงและนามสกุลของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไว้ พร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือระบบต่างๆที่สามารถส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยทันที

 

7. เอกสารเผยแพร่
   เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ควรแยกพื้นที่สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ หรือ IR Downloads ให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอกสารรายงานประจำปีที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ จึงต้องจัดทำเป็นเอกสารดาวน์โหลด เช่น แบบ 56-1 ประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง, งบการเงิน, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ, วารสารบริษัทรายไตรมาส และเอกสารนำเสนออื่นๆ

 

8. ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
   จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานการลงทุนได้อย่างง่ายดาย โดยมีการแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่มีผลกับผู้ถือหุ้น แสดงลำดับผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัท 10 อันดับแรก, ชี้แจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท, ติดตามข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดและย้อนหลัง, แสดงปฏิทินนักลงทุน, ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น

 

9. ช่องทางรับข่าวสาร
   ฟังก์ชันดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้สนใจลงทุน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของบริษัท จะทำให้การสื่อสารระหว่างบริษัทและนักลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักลงทุนและผู้สนใจลงทุนสามารถอัพเดตข่าวสารของบริษัทผ่านอีเมลส่วนตัวได้ตลอดเวลา เป็นการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ระหว่างนักลงทุนและบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
   ในหัวข้อนี้จะช่วยให้นักลงทุนได้รับคำตอบเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านการติดต่อสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดเวลาในการรับสาร โดยคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ผ่านมุมมองของ CEO ก็ได้เช่นกัน

 

   การจัดทำเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างแท้จริง ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนของข้อมูล มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่นักลงทุนและผู้สนใจลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย อัพเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอย่างตรงตามความเป็นจริงทุกประการ โปร่งใส ทั้งข้อมูลการเงิน, ข้อมูลพื้นของบริษัท ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 

   IR Smart จาก Inventech Systems บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลบริษัทด้วยงานกราฟฟิก และรูปแบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ดูดี สบายตา ใช้งานง่าย ไม่พลาดกับทุกการอัพเดต ด้วยข้อมูลบริษัทที่โปร่งใสและครบถ้วน เพราะ Inventech Systems คือผู้ให้บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเป็นทางการ ในการรับข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาประมวลผล และเผยแพร่ การันตีข้อมูลที่น่าเชื่อถือของบริษัทคุณได้อย่างแท้จริง
Inventech Systems ออกแบบเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายประเภท ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของคุณได้ดังใจ IR Smart จาก Inventech Systems จัดทำเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์บนระบบที่มีความปลอดภัยสูง และมีการป้องกันข้อมูลที่ไว้วางใจได้ ใช้การเข้ารหัสข้อมูล ที่มาพร้อมมาตรการรับรองความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของคุณ เป็นเครื่องมือที่สามารถสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ IR Website ir service

บริการ IR Smart จาก Inventech Systems

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService