menu

Inventech ผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ที่จะช่วยให้คุณได้รับการประเมิน AGM Checklist อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

                    การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ถือเป็นภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และโดยเฉพาะสำหรับองค์กรผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล (Monitor and Survillance) เป็นผู้นำในการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนตลอดจนเป็นตัวอย่าง ที่ดีแก่นักลงทุนโดยทั่วไป นอกจากนี้การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมมา ภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรในตลาดเงิน ตลาดทุนอีกด้วย
 

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิการลงทุนของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลในบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้าโดยมีพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนที่ดี
 
                     สมาคมฯ ได้ส่งตัวแทนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2549 โดยวางเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมให้ครอบคลุมทุกบริษัทจดทะเบียน อนึ่ง ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี้ สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และสมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดทำ “AGM Checklist” โดย Checklist นี้ได้รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่บริษัท ต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องที่บริษัท ควรปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลของสากล ซึ่งการจัดทำขึ้นในรูปแบบ Checklist นี้ เพื่อให้บริษัทใช้เป็นคู่มือในการช่วยสอบทานได้ว่า บริษัทได้ทำตามข้อพึงปฏิบัติในการจัด AGM ที่ดีอย่างครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินตัวเองในเบื้องต้น (self -assessment) ตามโครงการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุม ซึ่งการดำเนินการพัฒนาแบบตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการอบรม โครงการอาสาฯ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้เกิดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โปร่งใส อันถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในบริษัทจดทะเบียน
 

 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้: https://www.thaiinvestors.com/agm/

สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่: https://www.thaiinvestors.com/agmchecklist2565form/

หรือดูข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกช่องทางคือ Facebook หรือ Instragram

 

สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายที่ปรึกษาการขายและบริการลูกค้า

โทร : 02-538-1481 ต่อ 1001-1005

อีเมล์ : sales@inventech.co.th

 

#InventechSystems #Inventech #INV #InventechService  #SmartDigitalSolitions #อินเวนท์เทคฯ #อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ฯ

#AGM #EGM #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #จัดประชุมออนไลน์ #จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ #อินเวนท์เทคที่หนึ่งด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

ผ่านไปแล้วกับงาน “4 Smart Digital Solutions” ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์

งานสัมมนา “4 Smart Digital Solutions : ต่อยอดและเติมเต็มเพื่อการประชุมที่ดีกว่าเดิม”

ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง "อินเวนท์เทคฯ" และ "เออร์เบิน ลิฟวิ่งฯ"