menu

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์

Smile Connect จาก Inventech Systems ระบบเพื่อการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่

การประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

การประชุมนิติบุคคลอาคารชุด จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของร่วม หรือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุด และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อรับทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับ งบประมาณส่วนกลาง แผนการดูแลอาคาร และ นโยบายปรับปรุงอาคารต่างๆ ให้ผู้อยู่อาศัยเห็นพ้องต้องกัน ยอมรับ และอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข 

พัฒนาการของการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

แต่เดิมการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะมีการจัดเตรียมงานประชุมให้เจ้าของร่วมมาเข้าร่วมประชุมในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ และพิจารณาลงมติอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยตามหลักเกณฑ์ของการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดสามัญประจำปี จะต้องมีคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมและสามารถเปิดการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดได้

 

ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี 2019 ส่งผลให้การประชุมนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบเดิมได้ การอนุมัติวาระสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร มีความจำเป็นต้องชะงักลง กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศให้นิติบุคคลอาคารชุด นิติหมู่บ้านจัดสรร สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นับตั้งแต่นั้นมา

 

การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ ทำให้เจ้าของร่วมอาคารชุด สามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น จัดสรรความต้องการต่างๆ ในการอยู่อาศัยได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น โดยยังคงยึดระเบียบการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับกรมที่ดินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

 

ข้อดีโดดเด่นของการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ ระบบ Smile Connect จาก Inventech Systems

 1. การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ ให้ลูกบ้านลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านรูปแบบ Self Service
  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรูปแบบเดิม ลูกบ้านจะต้องมาลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุมอย่างเดียวเท่านั้น แต่การจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ หรือการประชุมในรูปแบบไฮบริด ลูกบ้านที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง e-Request แบบ Self Service ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการลงทะเบียนทั้งการมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

   

 2. การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ เพิ่มจำนวนลูกบ้านให้เข้าร่วมการประชุมได้มากกว่าเดิม
  การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดแบบออนไลน์ หรือ แบบไฮบริด มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสูง ลูกบ้านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม หรือ ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงช่องทางเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดลง เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมประชุม เพราะลูกบ้านสามารถประชุมได้จากทุกสถานที่ อีกทั้งบริการจัดงานประชุมบนระบบ Smile Connect ยังรองรับฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเข้าร่วมประชุม หรือ แจ้งข้อมูลสำคัญให้ลูกบ้านรับทราบผ่านระบบ SMS อีกด้วย

   

 3. Smile Connect ใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด
  ผู้จัดการนิติบุคคลสามารถดำเนินการจัดงานประชุมได้ทันที ผ่านบริการ Smile Connect ที่มีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request, ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนผ่าน e-Register, ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน e-Meeting และ ขั้นตอนสุดท้าย ลูกบ้านที่เข้าร่วมประชุมลงมติคะแนนเสียงในที่ประชุมผ่านระบบ e-Voting โหวตง่าย รวบรวมผลคะแนนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดได้อย่างสูงสุด

   

 4. ระบบ Smile Connect ช่วยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด
  การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในแทบทุกขั้นตอนของงานประชุม ทำให้ฝ่ายนิติบุคคลไม่ต้องจ้างงานบุคลากรหลายคนในการจัดงานประชุม ช่วยประหยัดค่าจ้างพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับการจัดเตรียมงานและสถานที่จัดประชุมอีกด้วย

   

 5. ระบบการประชุม Smile Connect เพิ่มความโปร่งใสของการลงมติประชุมนิติบุคคลอาคารชุด
  ระบบ e-Voting ของบริการ Smile Connect แสดงการลงมติคะแนนเสียงแบบ Real-time ฝ่ายนิติบุคคลสามารถประกาศผลสรุปคะแนนได้ทันที หลังปิดรับการลงคะแนนเสียง ช่วยให้การจัดงานประชุมนิติบุคคลอาคารเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดให้มีความน่าเชื่อถือ
 

Smile Connect บริการระบบการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้

การประชุมนิติบุคคลอาคารชุดออนไลน์ Smile Connect ทางเลือกใหม่สำหรับนิติบุคคลยุคดิจิทัล ตัวเลือกที่ดีที่สุดของการให้บริการระบบประชุมนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร โดยผู้นำด้านการจัดงานประชุม Inventech Systems

 

บริการ Smile Connect เติมเต็มทุกขั้นตอนงานประชุมให้ง่าย สะดวก และดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่นลงตัว ด้วยระบบการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความถูกต้อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมที่ดินกำหนด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของงานประชุมนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน การประมวลผลนับคะแนนแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการออกแบบรายงานสรุปผลการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร เพื่อส่งรายงานให้แก่กรมที่ดิน

 

Smile Connect ระบบประชุมนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร จาก Inventech Systems รองรับการประชุมทุกรูปแบบ ทั้งแบบออฟไลน์, ออนไลน์ และรูปแบบไฮบริด หรือรูปแบบผสมผสาน บริการจัดการประชุมนิติบุคคลอาคารชุดแบบครบวงจร One Stop Service เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ

นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่กำลังมองหาบริการจัดงานประชุมที่มีความเป็นมืออาชีพ Inventech Systems การันตีประสบการณ์การให้บริการมากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือกใช้บริการด้วยความเชื่อมั่นมากกว่า 300 บริษัท


สัมผัสประสบการณ์งานประชุมนิติบุคคลอาคารชุดที่ทันสมัย ลูกบ้านพร้อมใจกันเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการดำเนินงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นของบริการ Smile Connect พร้อมบริการเสริมมากมายให้คุณเลือกได้ตามความต้องการ ตอบโจทย์ทุกรูปแบบของงานประชุม มีที่นี่ที่เดียว ที่ Inventech Systems


เพราะเราเชื่อว่า ลูกบ้าน Happy นิติก็ Happy

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมนิติบุคคลอาคารชุด บริการ IR Smart จาก Inventech Systems

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService