menu

ทำความรู้จักกับการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ มีอะไรบ้าง

8 รูปแบบการจัดสัมมนาที่คนทำงานควรรู้ สัมมนาแบบไหนเหมาะกับงานอะไร

ทำความรู้จักกับการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ

งานสัมมนา (Seminar) เป็นกิจกรรมทางวิชาการหรือการศึกษา ที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อการนำเสนอข้อมูลอภิปราย การถาม-ตอบ และทำกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม มีขั้นตอนการดำเนินงานประชุมที่ถูกกำหนดแบบแผนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกโดยคณะผู้รับผิดชอบงาน

ลักษณะสำคัญของการจัดสัมมนา คือ จะมีผู้บรรยายระดับทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์ของตนเองในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นบุคคลที่มีความสนใจ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อการจัดสัมมนานั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันงานสัมมนาถูกจัดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีรูปแบบการจัดสัมมนาใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย

ทำความรู้จักกับการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดสัมมนาแบบไหนเหมาะกับงานอะไร

 1. การจัดสัมมนาอภิปรายแบบพาเนล
  นิยมเรียกว่า งานอภิปรายแบบคณะ มีการอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดไว้แล้ว โดยผู้อภิปรายจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ตามด้วยความคิดเห็นส่วนตัวให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฟัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานสัมมนาได้รับความรู้ และเกิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องเดียวกัน งานสัมมนาอภิปรายแบบพาเนลนิยมใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในวงการศึกษา

 2. การจัดสัมมนาแบบซิมโพเซี่ยม
  การจัดสัมมนาแบบซิมโพเซี่ยม มีความคล้ายคลึงกับงานสัมมนาอภิปรายแบบพาเนล แต่จะมีลักษณะการให้ข้อมูลในเชิงวิชาการที่มีความรู้ลึกซึ้งมากกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไป เหมาะสำหรับใช้ในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ, แสดงผลงานศึกษาวิจัย, นำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเสนอโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะเจาะจงในการทำความเข้าใจ หลังจากการอภิปรายแล้วอาจมีการถาม-ตอบ หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้

 3. การจัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ
  การจัดสัมมนาในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มองค์กรบริษัทขนาดใหญ่ เช่น วงการธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะจะประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานในงานสัมมนานั้นๆ ผู้รับผิดชอบงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมนำไปใช้งานจริง ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบการจัดสัมมนาที่เน้นการนำความรู้ไปปฏิบัติ มากกว่าการนั่งฟังบรรยายหรืออภิปราย

 4. การจัดสัมมนาอภิปรายระดมความคิด
  รูปแบบการจัดสัมมนาแบบระดมสมอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี มีวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาเพื่อร่วมกันเสนอวิธีแก้ไขปัญหา หรือ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการงาน โดยจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของกันและกัน เพียงแต่จะเสนอความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และไอเดียทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ตลอดการประชุม การจัดสัมมนาในรูปแบบนี้เหมาะกับองค์กรบริษัทต่างๆ ที่ต้องการระดมความคิด เพื่อหาหนทางการพัฒนาธุรกิจ

 5. การจัดสัมมนาแบบถาม-ตอบ
  การจัดสัมมนาแบบสนทนา อาจมีรูปแบบการจัดงานโดยจัดให้มีผู้อภิปรายเพียง 2 คน พูดคุยตอบโต้กัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนั่งฟังอยู่ด้วย หรือ มีผู้บรรยายมาอภิปรายเนื้อหาหลัก พร้อมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาซักถามคำถามเพิ่มเติม หรือ ตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยาย งานสัมมนารูปแบบนี้จะสร้างบรรยายงานประชุมที่ค่อนข้างมีความผ่อนคลาย ในบรรยากาศเป็นกันเอง ดูมีชีวิตชีวา เพื่อการเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 6. การจัดสัมมนาอภิปรายแบบกลุ่ม
  งานสัมมนาอภิปรายแบบกลุ่ม จะแบ่งผู้เข้าร่วมงานประชุมออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ในงานสัมมนาเดียวกัน โดยแต่ละกลุ่มจะทำการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน และในช่วงท้ายของงาน ผู้แทนกลุ่มย่อยต่างๆ จะออกไปนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด เพื่อสรุปความคิดเห็นของสมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อย

  การจัดสัมมนาในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน ที่มีความสนใจในหัวข้อย่อยที่เป็นประเด็นเดียวกัน นิยมใช้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

 7. การจัดสัมมนาประชุมทางวิชาการ
  การจัดสัมมนาประชุมทางวิชาการ มักจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อจัดอบรมทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ให้แก่ผู้มาร่วมงานสัมมนา ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้างานวิชาการใหม่ๆ เสนอผลงานวิจัย หรือ ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขต่างๆ โดยลักษณะการจัดสัมมนาจะไม่มีกฎระเบียบการดำเนินงานที่เคร่งครัดมากนัก เน้นการได้รับข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์จริงๆ

 8. การจัดสัมมนาประชุมแบบคอนเวนชัน
  รูปแบบการจัดสัมมนาแบบคอนเวนชัน ถือเป็นการประชุมขนาดใหญ่ มีสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งการอภิปราย การบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะมีหัวข้อย่อยแตกแขนงออกไปอีกหลายประเภท ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าฟังหัวข้อต่างๆ ตามความสนใจของตนเอง โดยการจัดสัมมนาในรูปแบบนี้มักใช้เวลาดำเนินงานหลายวัน เพื่อให้เวลาผู้เข้าร่วมงานได้ค้นคว้าหัวข้อต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน นิยมใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการความรู้ต่างๆ

การจะจัดสัมมนางานหนึ่งให้ดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องอาศัยเทคนิคการจัดสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการเตรียมงาน โดยเริ่มจากการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาให้ชัดเจน ตลอดจนการเลือกใช้รูปแบบการสัมมนาที่เหมาะสม และจัดสถานที่ให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสัมมนา

Inventech Systems เราคือผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุมสัมมนา บริการจัดงานประชุมทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดประชุม บริการ i-Connect จาก Inventech Systems ที่ช่วยยกระดับงานประชุมของคุณ เปิดประสบการณ์จัดสัมมนาด้วยเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง มาพร้อมกับโซลูชั่นสำหรับจัดประชุมสัมมนาแบบครบวงจร รองรับการจัดสัมมนาทุกรูปแบบที่คุณต้องการ

i-Connect บริการจัดสัมมนาที่มีแพลตฟอร์มตามมาตรฐานระดับสากล จาก Inventech Systems เราดูแลทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการประชุมอย่างมืออาชีพ ด้วยโซลูชันบริการที่ครบวงจร Inventech Systems จึงสามารถออกแบบทุกกิจกรรมในงานสัมมนา ทั้งการลงทะเบียน การนำเข้าข้อมูลของผู้ร่วมงานสัมมนา และส่งคำเชิญให้เข้าร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการลงคะแนน การทำแบบสอบถาม การสำรวจความเห็น พร้อมสรุปผลและแสดงผลรายงานให้ผู้จัดงานสัมมนาอย่างครบถ้วน

จบทุกปัญหาที่คุณกังวลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา i-Connect จาก Inventech Systems ดูแลให้คุณทุกขั้นตอน ประหยัดเวลา ได้งานคุณภาพ งานสัมมนาลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมือโปร!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
การจัดสัมมนา ประชุมผู้ถือหุ้น บริการ IR Smart จาก Inventech Systems

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService